KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CƠ SỞ GIÁO DỤC, KIỂM ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
STT Tên các chương trình đào tạo Thời điểm hoàn thành TĐG Thời điểm đánh giá ngoài Kết quả đánh giá/Công nhận Nghị quyết của Hội đồng KĐCLGD Quyết định công nhận Công nhận đạt/không đạt chất lượng giáo dục Giấy chứng nhận/Công nhân Link Giấy chứng nhận
Ngày cấp Giá trị đến
I Cơ sở giáo dục
1 Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội 1/2/2017 1/6/2017 85.20% Số 22/NQ-HĐKĐCL 124/QĐ-KĐCL Đạt 7/9/2017 7/9/2022 https://cea.vnu.edu.vn/sites/default/files/23._gcn_kdclgd_truong_dh_cong_nghiep_hn.pdf
2 Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội 1/6/2022 1/10/2022 89.19% 129/NQ-HĐKĐCL 1215/QĐ-QĐ-KĐCL Đạt 22/12/2022 22/12/2027 https://cea.vnu.edu.vn/Fuploads/20230117141954289.pdf
II Chương trình đào tạo  
1 CTĐT chính quy trình độ ĐH ngành Tài chính -Ngân hàng 1/10/2020 1/1/2021 86.00% 25/NQ-HĐKĐCLGD 175/QĐ-KĐCLGD Đạt 24/06/2021 24/06/2026 https://cea-avuc.edu.vn/wp-content/uploads/2021/06/S%E1%BB%91-27-GCN-K%C4%90CL-CT%C4%90T-T%C3%80I-CH%C3%8DNH-NG%C3%82N-H%C3%80NG-%C4%90HCN-H%C3%80-N%E1%BB%98I.pdf
2 CTĐT chính quy trình độ ĐH ngành Kiểm toán 1/10/2020 1/1/2021 88.00% 24/NQ-HĐKĐCLGD 174/QĐ-KĐCLGD Đạt 24/06/2021 24/06/2026 https://cea-avuc.edu.vn/wp-content/uploads/2021/06/S%E1%BB%91-26-GCN-K%C4%90CL-CT%C4%90T-TKI%E1%BB%82M-TO%C3%81N-%C4%90HCN-H%C3%80-N%E1%BB%98I.pdf
3 CTĐT chính quy trình độ ĐH ngành Hóa học 1/10/2020 1/1/2021 88.00% 23/NQ-HĐKĐCLGD 173/QĐ-KĐCLGD Đạt 24/06/2021 24/06/2026 https://cea-avuc.edu.vn/wp-content/uploads/2021/06/S%E1%BB%91-25-GCN-K%C4%90CL-CT%C4%90T-CNKT-H%C3%93A-H%E1%BB%8CC-%C4%90HCN-H%C3%80-N%E1%BB%98I.pdf
4 CTĐT chính quy trình độ ĐH ngành Công nghệ Thông tin 1/10/2020 1/4/2021 86.00% 48/NQ-HĐKĐCLGD 279/QĐ-KĐCLGD Đạt 25/12/2021 25/12/2026 https://cea-avuc.edu.vn/wp-content/uploads/2021/12/So-40-GCN-K%C4%90CL-CT%C4%90T-CN-TH%C3%94NG-TIN-%C4%90HCN-H%C3%80-N%E1%BB%98I.pdf
5 CTĐT chính quy trình độ ngành ĐH Ngôn ngữ Anh 1/10/2020 1/4/2021 86.00% 49/NQ-HĐKĐCLGD 280/QĐ-KĐCLGD Đạt 25/12/2021 25/12/2026 https://cea-avuc.edu.vn/wp-content/uploads/2021/12/So-41-GCN-K%C4%90CL-CT%C4%90T-Ng%C3%B4n-ng%E1%BB%AF-Anh-%C4%90HCN-H%C3%80-N%E1%BB%98I.pdf
6 CTĐT chính quy trình độ ĐH ngành Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 1/6/2021 1/11/2021 88.00% 19/NQ-HĐKĐCL 214/QĐ-KDCL Đạt 30/03/2022 30/03/2027 https://cea.vnu.edu.vn/Fuploads/20220401100904664.pdf
7 CTĐT chính quy trình độ ĐH ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô 1/6/2021 1/11/2021 90.00% 21/NQ-HĐKĐCL 215/QĐ-KDCL Đạt 30/03/2022 30/03/2027 https://cea.vnu.edu.vn/Fuploads/20220401100922560.pdf
8 CTĐT chính quy trình độ ĐH ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông 1/6/2021 1/11/2021 88.00% 22/NQ-HĐKĐCL 216/QĐ-KDCL Đạt 30/03/2022 30/03/2027 https://cea.vnu.edu.vn/Fuploads/20220401100939848.pdf
9 CTĐT chính quy trình độ ĐH ngành Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 1/6/2021 1/11/2021 86.00% 23/NQ-HĐKĐCL 217/QĐ-KDCL Đạt 30/03/2022 30/03/2027 https://cea.vnu.edu.vn/Fuploads/20220401100957633.pdf
10 CTĐT chính quy trình độ ĐH ngành Công nghệ kỹ thuật Máy tính 1/6/2021 1/3/2022 86.00% 124/NQ-HĐKĐCLV 501/QĐ-KĐCLV Đạt 6/8/2022 6/8/2027 https://cea.vinhuni.edu.vn/DATA/127/upload/2750/documents/2022/08/vceagcncnhncnktmt.pdf
11 CTĐT chính quy trình độ ĐH ngành Công nghệ kỹ thuật Điện, điện tử 1/6/2021 1/3/2022 88.00% 123/NQ-HĐKĐCLV 500/QĐ-KĐCLV Đạt 6/8/2022 6/8/2027 https://cea.vinhuni.edu.vn/DATA/127/upload/2750/documents/2022/08/vceagcncnhncnktddt.pdf
12 CTĐT chính quy trình độ ĐH ngành Công nghệ dệt may 1/6/2021 1/3/2022 88.00% 126/NQ-HĐKĐCLV 503/QĐ-KĐCLV Đạt 6/8/2022 6/8/2027 https://cea.vinhuni.edu.vn/DATA/127/upload/2750/documents/2022/08/vceagcncnhncndm.pdf
13 CTĐT chính quy trình độ ĐH ngành Quản trị nhân lực 1/6/2021 1/3/2022 86.00% 125/NQ-HĐKĐCLV 502/QĐ-KĐCLV Đạt 6/8/2022 6/8/2027 https://cea.vinhuni.edu.vn/DATA/127/upload/2750/documents/2022/08/vceagcncnhnqtnl.pdf
14 CTĐT chính quy trình độ ĐH ngành Ngôn ngữ Trung Quốc 1/6/2021 1/1/2022 88.00% 30/NQ-HĐKĐCLGD 184/QĐ-KĐCLGD Đạt 23/05/2022 23/05/2027 https://cea-avuc.edu.vn/wp-content/uploads/2022/05/28.-GCN-K%C4%90CL-CT%C4%90T-NG%C3%94N-NG%E1%BB%AE-TRUNG-QU%E1%BB%90C-%C4%90H-CN-H%C3%80-N%E1%BB%98I.pdf
15 CTĐT chính quy trình độ ĐH ngành Hệ thống thông tin 1/6/2021 1/1/2022 88.00% 29/NQ-HĐKĐCLGD 183/QĐ-KĐCLGD Đạt 23/05/2022 23/05/2027 https://cea-avuc.edu.vn/wp-content/uploads/2022/05/27.-GCN-K%C4%90CL-CT%C4%90T-H%E1%BB%86-TH%E1%BB%90NG-TH%C3%94NG-TIN-%C4%90H-CN-H%C3%80-N%E1%BB%98I.pdf
16 CTĐT chính quy trình độ ĐH ngành Quản trị kinh doanh 1/6/2021 1/1/2022 88.00% 31/NQ-HĐKĐCLGD 185/QĐ-KĐCLGD Đạt 23/05/2022 23/05/2027 https://cea-avuc.edu.vn/wp-content/uploads/2022/05/29.-GCN-K%C4%90CL-CT%C4%90T-QTKD-%C4%90H-CN-H%C3%80-N%E1%BB%98I.pdf