Trung tâm Đảm bảo chất lượng được thành lập từ đơn vị cũ là Trung tâm Quản lý chất lượng theo quyết định số 96/QĐ – ĐHCN ngày 26 tháng 1 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.

CHỨC NĂNG

Tham mưu và giúp việc Hiệu trưởng trong công tác xây dựng và vận hành các quy trình đảm bảo chất lượng trong Nhà trường.

Nghiên cứu, đề xuất, thực hiện các dự án, dịch vụ liên quan đến hoạt động đảm bảo chất lượng.

Thực hiện các chức năng khác theo quy định của pháp luật, Quy chế tổ chức và hoạt động của Nhà trường.

NHIỆM VỤ

Tham mưu cho Hiệu trưởng: Xây dựng và vận hành hệ thống đảm bảo chất lượng phù hợp với mục tiêu, sứ mệnh và chiến lược của Nhà trường; Tổ chức hệ thống quản lý và đảm bảo chất lượng giáo dục của Nhà trường.

Chủ trì xây dựng và điều phối triển khai hực hiện các kế hoạch tự đánh giá chất lượng trong nhà trường theo các tiêu chuẩn Quốc gia và Quốc tế; phân tích kết quả và đề xuất cải tiến các hoạt động đảm bảo chất lượng.

Thường trực, phối hợp với các đoàn đánh giá ngoài tổ chức, triển khai đánh giá chất lượng giáo dục của Nhà trường theo các tiêu chuẩn Quốc gia và Quốc tế.

Xây dựng các công cụ, phối hợp với các đơn vị thực hiện hoạt động khảo sát, dò ý kiến các bên liên quan đối với các hoạt động của Nhà trường.

Xây dựng và triển khai kế hoạch hợp tác trong lĩnh vực Đảm bảo chất lượng với các tổ chức liên quan trong và ngoài nước. Nghiên cứu, đề xuất và triển khai ứng dụng mô hình đảm bảo chất lượng tiên tiến trong nước và quốc tế vào thực tiễn hoạt động quản lý, đào tạo của Nhà trường.

Xây dựng các kế hoạch, đăng ký tham gia các tổ chức đảm bảo chất lượng giáo dục quốc tế. Triển khai đăng ký tham gia xếp hạng các trường đại học trong khu vực và trên thế giới, xây dựng và công bố cơ sở dữ liệu phù hợp với chỉ số xếp hạng.

Chủ trì, phối hợp cùng Phòng Tổ chức Hành chính, các đơn vị liên quan tổ chức, xây dựng các chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ và tập huấn chuyên môn cho viên chức và người lao động về hoạt động đảm bảo chất lượng giáo dục.

Chủ trì triển khai hoạt động phát triển hệ thống quản lý Nhà trường theo mô hình đại học điện tử và đại học thông minh. Triển khai các hoạt động nghiên cứu và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực liên quan đến chức năng nhiệm vụ của đơn vị.

Tổ chức lưu giữ và bảo mật cơ sở dữ liệu của trường về công tác đảm bảo chất lượng, tổng hợp, phân tích và báo cáo các số liệu về công tác Đảm bảo chất lượng giáo dục theo yêu cầu của nhà trường và các cấp có thẩm quyền.

Thường trực tổ chức các hoạt động xây dựng và theo dõi quá trình thực hiện chiến lược của nhà trường.

Chủ trì xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện hoạt động đối sánh và so chuẩn các lĩnh vực hoạt động của nhà trường.

Quản lý, in ấn phôi bằng chứng chỉ theo quy định của Bộ GDĐT và các Bộ, Ngành lên quan.

CƠ CẤU TỔ CHỨC
Hoàng Anh_Giám đốc TT

Hoàng Anh
Giám đốc

Hoàng Minh Tuấn
Phó Giám đốc

Lê Trường Giang
Tổ trưởng

Nguyễn Đắc Nam
Tổ trưởng

Phạm Việt Dũng
Tổ trưởng

Phạm Bá Tuấn Chung
Chuyên viên

Vũ Quý Trung
Chuyên viên

Trịnh Thị Phương
Chuyên viên

Nguyễn Văn Lương
Chuyên viên

Hồ Phương Thái Hà
Chuyên viên

Nguyễn Thanh Vân
Chuyên viên

Mai Văn Thanh
Chuyên viên

Trương Văn Khải
Chuyên viên

Phạm Văn Hậu
Chuyên viên