Giới thiệu về hệ thống eUni

QMC_eUni ® là hệ thống Quản lý đại học theo mô hình đại học Điện tử được phát triển bởi Trung tâm Đảm bảo chất lượng – Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội trên cơ sở thực tiễn hoạt động quản lý đào tạo tại trường Đại học Công nghiệp Hà Nội nói riêng và các cơ sở giáo dục đại học nói chung.

 QMC_eUni ® được thiết kế và phát triển theo mô hình BPM (Business Process Management) – mô hình quản trị hiện đại đang được áp dụng trên thế giới trong vài năm gần đây. Việc áp dụng mô hình BPM trong thiết kế hệ thống quản lý giúp cho hệ thống có khả năng đáp ứng đầy đủ nhất các yêu cầu của hoạt động quản lý thông qua việc kiểm soát từng khâu của quá trình tác nghiệp.

QMC_eUni ® đã mang lại hiệu quả lớn về mọi mặt khi được áp dụng vào thực tế hoạt động quản lý tại trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. Ngoài việc kiểm soát chặt chẽ, tổng hợp đầy đủ tất cả các giai đoạn, quá trình thực hiện nhiệm vụ của các cá nhận, đơn vị trong hệ thống. Việc áp dụng QMC_eUni ® còn mang lại hiệu quả kinh tế lớn thông qua việc tối ưu hóa việc khai thác các nguồn lực thực hiện quá trình đào tạo. QMC_eUni ® đồng thời mang tới đa dạng các tiện ích cho khách hàng là sinh viên đặc biệt trong học chế tín chỉ.

Chi tiết